8 قانون طلایی برای جذب “آرزوها”

1.قانون اعتقادات :

به هرچیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست, بر قسمت نیمه هوشیار ذهن تاثیر میگذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می آید.هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود

2.قانون انتظارات :

هرآنچه که انتظارش را میکشید به سرتان می آید.مثلا اگر انتظار یک زندگی خوب و موفق را میکشید, همان را خواهید داشت و برعکس.پس اگر هر عملی که انجام دهید از آن انتظار مثبت داشته باشید ,نتیجه مثبت خواهید گرفت.حتما تاثیر این قانون را در زندگی روزمره زیاد دیده اید.

3.قانون جاذبه :

افراد منفی, منفی ها را جذب میکنند و افراد با ذهنیت مثبت , مثبت ها را.

4.قانون جانشینی :

ذهن نیمه هوشیار در یک لحظه میتواند فقط به یک وجه از قضیه فکر کند(مثبت یا منفی). یعنی زمانیکه میخواهیم به جنبه ی مثبت کاری فکر کنیم قادر نیستیم در همان لحظه جوانب منفی آن را هم بسنجیم.مگر آنکه جنبه ی منفی جانشین وجه مثبت شود.

5.قانون کارما :

آدمی تنها آنچه را که می دهد بازمی ستاند.پندار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز میگردد

6.قانون بخشایش :

این قانون میگوید خطاهای خود و دیگران را فراموش کنید و ببخشید.هر اندیشه ی خشک و محدود کننده ای مثل مقصر دانستن خود, یا کینه و ناراحتی داشتن از دیگران بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذاشته و مانع پیشرفت میشود.

7.قانون پرهیز از تردید :

جز تردید و هراس هیچ چیز نمیتواند میان انسان و آرمان هایش فاصله ایجاد کند.اگر انسان بدون دلهره برای تحقق آرزوهایش تلاش کند, بی درنگ برآورده خواهد شد.

8.قانون باور :

قانون باور میگوید : هرچیزی رو که قویاً باور داشته باشی, تبدیل به حقیقت شما میشه !