مشاور خانواده نوعی ازمشاوره است که به برطرف کردن مسائل خانوادگی و آنچه در یک خانواده میگذرد میپردازد.مشاور خانواده به بررسی مسائل و مشکلات همه ی افراد خانواده پرداخته و با آنها ارتباط موثر و مفیدی برقرار میکند.مشاوران خانواده از جمله روانشناسانی هستند که به دلیل بررسی کل خانواده و مراجعه همه ی اعضای خانواده میتواند تحلیل بهتر و روشن تری از مسائل افراد آن خانواده داشته باشند.

خدمات ارائه شده شامل:
مشاره فردی
مشاوره گروهی و گروه درمانی
سکس تراپی
مشاوره کودک
مشاور خانواده

شما بزرگترین معجزه طبیعت هستید  و هرگز در گذشته و نه در آینده نظیر شما نبوده و نخواهد بود