بیوگرافیسال ورود به دانشگاه: 1367


سال فارق التحصیلی: 1375


سابقه کار از سال: 1375