بیوگرافیسال ورود به دانشگاه مقطع کارشناسی: 1377


سال فارق التحصیلی مقطع کارشناسی: 1381


سال ورود به دانشگاه مقطع ارشد: 1391


سال فارق التحصیلی مقطع ارشد: 1394


سابقه کار از سال: 1382