بیوگرافیسال ورود به دانشگاه: 1365


سال فارق التحصیلی: 1372


سابقه کار از سال: 1372