بیوگرافیسال ورود به دانشگاه مقطع عمومی: 1382


سال فارق التحصیلی مقطع عمومی: 1389


سال ورود به دانشگاه مقطع تخصصی: 1393


سال فارق التحصیلی مقطع تخصصی: 1397


سابقه کار از سال: 1397سابقه ی فعالیت در زمینه ی پوست، مو و زیبایی از سال: 1390