بیوگرافیسال ورود به دانشگاه مقطع کارشناسی: 1378


سال فارق التحصیلی مقطع کارشناسی: 1382


سال ورود به دانشگاه مقطع ارشد: 1386


سال فارق التحصیلی مقطع ارشد: 1389


سابقه کار از سال: 1385