بیوگرافیسال ورود به دانشگاه: 1391


سال فارق التحصیلی: 1395


سابقه کار از سال: 1395